هیت رهبری

ریس اتحادیه : محمد نادر امانزی
مسول مالی : حکیم مستور
اعضای رهبری : ۵ نفر