فعالیت ها گروپی

به طور مداوم تلاش برای دیدار با خواسته های فعالیت های انجمن و budgetets بازدید وجود دارد.

شده است یک سنت ارائه فعالیت های ورزشی مختلف برای اعضای به ورزش رشد وجود دارد. اخیرا اضافه modersmålsundervising برای جوانترین اعضای که در حال حاضر شده است یک موفقیت است.

همه فعالیت ها در شهرداری از امکانات کولدینگ و کمک به دید از فعالیت های این انجمن در زندگی شهرستان