تغپ هالت

اعضای اتحادیه به منظور نشاندن کلتور افغانی با تغپ هالت همکاری داشت.