اببازی

حوض اببازی در مکتب ​(پارک سکول) از ساعت (۱۸ـ۲۰) برای خانمها روز جمعه و از ساعت (۱۳ـ۱۵) روزهای یکشنبه برای مردها.

اتحادیه به گروپ نجات ازمردها و خانم ها ضروت دارد.