ملیه ساحه سبز

هر سال یکروز گرم افتا بی میله ساحه سبز از طرف اتحادیه تجلیل میگردد ​.