تجلیل سال خورشیدی

هر سال روز سال نو خورشیدی از طرف اتحادیه تجلیل میگردد.